Κατηγορία -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Για Υποβολή Αίτησης και συμμετοχή σε επιδοτούμενη δράση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης καιπιστοποίησης δεξιοτήτων για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σεεπισφαλείς θέσεις στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και τηςΠελοποννήσου» με MIS 6001319

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για το έργο «Δημιουργικός Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Ταυτότητας της Διαφημιστικής Καμπάνιας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο των μέτρων για την προστασία του καταναλωτή» με Κωδικό ΟΠΣ 5223857 ενταγμένου στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – Δ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2021-2025» .

2η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «2ος κύκλος: Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

Απόφαση αποδοχής πρακτικών Επιτροπών Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης προτάσεων που υποβλήθηκαν στη Δράση 16721 «Έξυπνη Μεταποίηση»

Απόφαση αποδοχής πρακτικών Επιτροπών Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης καιαπόρριψης προτάσεων που υποβλήθηκαν στη Δράση 16721 «Έξυπνη Μεταποίηση» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ5155018, Κωδικός Έργου 2022ΤΑ01900005) του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»(«ΕΣΑΑ») «Ελλάδα 2.0», Πυλώνας Ανάκαμψης «4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός τηςοικονομίας», Άξονας…

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας της με αριθ. Πρωτ. 22606/19-03-2024(ΑΔΑ 6ΣΖ846ΝΛΣΞ-ΓΓΝ) Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Σύμβουλος αξιολόγησης και παρακολούθησης έργου» της Πράξης «Τεχνική υποστήριξη του έργου που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση σε Επιχειρήσεις του κλάδου γούνας