Ταυτότητα – Αποστολή

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) συστάθηκε το 2019 στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το άρθρο 160 του ν. 4635/2019 και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στις 20/01/2020 με το άρθρο 1 της ΥΑ 5060 ΦΕΚ 52/Τεύχος Β 20/01/2020 πραγματοποιήθηκε ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων εποπτεύοντος οργάνου της (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Με την υπ. αριθμ. 125368/22-12-2022 (ΦΕΚ 6781/Β’/28-12-2022) Απόφαση έγινε

 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας βάσει της παρ. 1 του άρθρου 63 και παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.4914/2022.

«Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας για να ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για τη διαχείριση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ». (N_4914_ΦΕΚ_61Α_21-03-2022, Υποκεφάλαιο Δ΄,»Ρυθμίσεις για τους Ενδιάμεσους Φορείς»,  Άρθρο 13 «Ενδιάμεσοι Φορείς»  Σελίδα 2196 Παρ.7)»

Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ έχει ως αποστολή, την άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που ασκεί στο πλαίσιο της  Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, δύναται να αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα της ΔΑ του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ή άλλου τομεακού ή περιφερειακού Προγράμματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε αποφάσεις ορισμού της ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) όσον αφορά σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων και μη στους τομείς βιομηχανίας, εμπορίου και προστασίας καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4914/2022.

3. Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ δύναται επίσης να ασκεί τον ρόλο του φορέα υλοποίησης πράξεων ΕΣΠΑ στους τομείς βιομηχανίας, εμπορίου και προστασίας καταναλωτή ή και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων ή έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και στο πλαίσιο άλλων χρηματοδοτικών πηγών.

 

Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

έχει ως αποστολή, την άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

  • την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των Φορέων που εποπτεύονται από αυτό ως Επιτελική Δομή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 4314/23-12-2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • τη διαχείριση μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ή άλλου τομεακού ή περιφερειακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων και μη στους τομείς βιομηχανίας, εμπορίου και προστασίας καταναλωτή, ή και την υλοποίηση άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17 του νόμου 4314/26-12-2014, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σχετική νομοθεσία / αποφάσεις: