Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για το έργο «Δημιουργικός Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Ταυτότητας της Διαφημιστικής Καμπάνιας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο των μέτρων για την προστασία του καταναλωτή» με Κωδικό ΟΠΣ 5223857 ενταγμένου στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – Δ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2021-2025» .