Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας της με αριθ. Πρωτ. 22606/19-03-2024(ΑΔΑ 6ΣΖ846ΝΛΣΞ-ΓΓΝ) Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Σύμβουλος αξιολόγησης και παρακολούθησης έργου» της Πράξης «Τεχνική υποστήριξη του έργου που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση σε Επιχειρήσεις του κλάδου γούνας