Προθεσμία Υποβολής αιτήματος επαλήθευσης για την Δράση «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου Γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Πρόσκληση (Παράρτημα V) της δράσης του θέματος θα πρέπει να υποβάλετε στο ΠΣΚΕ το αίτημα επαλήθευσης, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στη συνημμένη λίστα, για τη δράση : «2ος κύκλος: Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν».

Επισυνάπτεται η σχετική λίστα με τα εγκεκριμένα έργα και τις προθεσμίες υποβολής αιτημάτων επαλήθευσης.

Τα σχετικά δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

1.  Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με τα στοιχεία μητρώου, τις εγκαταστάσεις Εσωτερικού που διαθέτει και την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης).

2.  Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στον παρόν Οδηγό και την Απόφαση Χρηματοδότησης Εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) από τις οποίες θα προκύπτει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στον παρόν Οδηγό και την Απόφαση Χρηματοδότησης

3.  Υπεύθυνη Δήλωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη (για ατομικές επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο αίτημα, του οποίου η παρούσα Υ/Δ αποτελεί συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό, είναι ακριβή και αληθή. (Επισυνάπτεται υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης)

4.  Στην περίπτωση δικαιόχρησης – franchise

      Δικαιοδόχοι: Σύμβαση Δικαιόχρησης,

      Δικαιοπάροχοι: υποδείγματα των διαφορετικών τύπων συναφθεισών συμβάσεων

5.  Η άδεια λειτουργίας εν ισχύ – σε περίπτωση που κατά το στάδιο της Αξιολόγησης προσκομίστηκε αίτηση έκδοσης/ανανέωσης άδειας λειτουργίας .

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην Πρόσκληση (κεφάλαιο 15) : Η μη υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης επιφέρει ανάκληση της απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης και επιστροφή της ληφθείσας δημόσιας χρηματοδότησης.

Τα αιτήματα θα υποβαλονται στο ΠΣΚΕ από την Πεμπτη 4/4/2024.