Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για το έργο «Κατάρτιση πλάνου δημοσιότητας για ΜΜΕ (Media Plan) του ΥΠΑΝ»

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για το έργο «Κατάρτιση πλάνου δημοσιότητας για ΜΜΕ (Media Plan) του ΥΠΑΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5223547 ενταγμένου στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – Δ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2021- 2025» στον ΑΠ 1.6 «Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονική μάθηση, κλπ)».