Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Σύμβουλος αξιολόγησης και παρακολούθησης έργου»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Σύμβουλος αξιολόγησης και παρακολούθησης έργου» της Πράξης «Τεχνική υποστήριξη του έργου που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση σε Επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» με Κωδικό ΟΠΣ 5214494 στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2021-2025», βάση της Απόφασης Ένταξης με αριθ. Πρωτ. 19590/07-03-2024 (ΑΔΑ Ψ0Ν646ΝΛΣΞ-ΞΙ6) του Υπουργού Ανάπτυξης.