Διάρθρωση

Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Μονάδες:

1)   Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

2)   Μονάδα Β1: Διαχείρισης πράξεων

3)   Μονάδα Β2: Υλοποίησης Πράξεων

4)   Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης